Korporativna bezbednost

Savremene korporacije su naročito ranjive poslovne forme. Povećana ranjivost proizlazi iz činjenice da obuhvataju širok spektar poslovnih resursa kojima se izvršavaju poslovni ciljevi. Otuda i korporativna bezbednost dobija na značaju.

Tim GOLD GUARD-a za korporativnu bezbednost vrši analizu poslova bezbednosti i predlaže rešenja organizacije korporativnih poslova, način izvršenja i kontrole. Permanentnom edukacijom kadrova organizacije, korporativna bezbednost postiže stalno usavršavanje.

Sistem bezbednosti permanentno funkcioniše, ali pitanje koje treba periodično postavljati jeste kakvi su efekti tog sistema i da li se projektovanjem promena na njemu mogu dobiti određeni benefiti po organizaciju ili kompaniju. Top menadžment je fokusiran na osnovni biznis ili prodaju sopstvenog proizvoda tako da često ne prepoznaje kritične tačke sistema.

Za kvalitetnu postavku sistema korporativne bezbednosti neophodan je kvalitetan revizor bezbednosti koji raspolaže adekvatnom praksom i stručnim znanjem u domenu bezbednosnog menadžmenta, i poseduje širok spektar alata za detekciju i procenu najrazličitijih rizika.

GOLD GUARD je jedinstvena na regionalnom tržištu jer ima kapacitet da Vam ponudi celokupan proces uvođenja korporativne bezbednosti počev od kontrole ulaza, tehničke zaštite, ličnog obezbeđenja i upotrebljive preporuke za buduće strateško delovanje i optimizaciju celokupnih bezbednosnih procesa.