Patrolna služba

Svaki patrolni tim

Sastava je od 2 (dva) naoružana službenika obezbeđenja,opremljeni
adekvatnim brojem sredstava veze, na raspolaganju 24h svakog dana u godini, sva vozila su jasno obeležena i lako uočljiva. Intervencije se vrše po nalogu Korisnika usluga, prema ugovorenoj obavezi ili prema prijemu alarme dojave.

Vrlo značajna

podrška patrolnim timovima je naš Kontrolni centar sa stalnim
dežurstvom 24h/7/365. Kontrolni centar je opremljen za prijem alarmnih dojava u realnom vremenu (upućenih i sa panik tasrera),kao i mogućnošću neprekidnog monitoringa instaliranih kamera video obezbeđenja u bilo kom štićenom objektu.

Članovi patrolnog tima

Su obučeni za rešavanje konflikata uz srazmernu upotrebu
ovlašćenja i sredstava prinude (fizička snaga, sredstva za vezivanje,sprejevi), odnosno da problem iznesu i reše izvan štićenog objekta.

Prilikom mobilnog obezbeđenja

Koristiće motorna vozila specijalno opremljena za tu svrhu, odnosno sa obaveznim GPS predajnicima koji omogućuju praćenje njihovog kretanja iz Kontrolnog centra, a deo njih je opremljen i internim video-obezbeđenjem i panik tasterima. mogućnošću neprekidnog monitoringa instaliranih kamera video obezbeđenja u bilo kom štićenom objektu.